เงินฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ

เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รูปแบบใหม่ที่ให้ดอกเบี้ยทันทีในวันที่ฝาก เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับลูกค้า พร้อมรับดอกเบี้ยในอัตราสูงเหมือนเงินฝากประจำ โดยลูกค้าสามารถเลือกฝากได้หลายแบบ ตั้งแต่ 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาท 500,000 บาท 600,000 บาท 700,000 บาท 800,000 บาท 900,000 บาท และ 1,000,000 บาท พร้อมทั้งยังสามารถเลือกระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากตามระยะเวลาโครงการที่ธนาคารกำหนด

สิทธิประโยชน์ และจุดเด่น
 • ทันใจ...กับดอกเบี้ยที่รับทันทีในวันที่ฝากเงิน
 • รับดอกเบี้ยในอัตราสูงเหมือนบัญชีเงินฝากประจำ โดยไม่ หักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีที่ดอกเบี้ยรับทั้งปีไม่เกิน 20,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • คล่องตัวแบบออมทรัพย์ ถอนก่อนระยะเวลาที่กำหนดได้ โดยยังคงได้รับดอกเบี้ยในอัตราออมทรัพย์ปกติ
เงื่อนไขบริการ
 • ให้บริการเฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น และธนาคารขอสงวนสิทธิไม่ให้เปิดบัญชีชื่อร่วม (และ/หรือ)
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ ตั้งแต่ 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาท 500,000 บาท 600,000บาท 700,000 บาท 800,000 บาท 900,000 บาท และ 1,000,000 บาท
 • รับดอกเบี้ยทันทีในวันที่เปิดบัญชี (กรณีฝากด้วยเช็ค ต้องรอทราบผลการเรียกเก็บเช็คก่อน)
 • รักษายอดเงินฝากตามระยะเวลาโครงการที่ธนาคารกำหนด โดยลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร
 • เมื่อครบระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากตามที่ธนาคารกำหนด จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารหรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจอื่นใด เมื่อธนาคารมีโครงการเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนดในอนาคต
 • กรณีลูกค้าผิดเงื่อนไข ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทำให้จำนวนเงินฝากในบัญชีต่ำกว่ายอดเปิดบัญชีก่อนระยะเวลาโครงการที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ลูกค้าผิดเงื่อนไข โดยคำนวณตั้งแต่วันที่ลูกค้าเปิดบัญชี สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
การจ่ายดอกเบี้ย
 • รับดอกเบี้ย ณ วันที่ฝาก (กรณีฝากด้วยเงินสด)
 • สำหรับยอดเงินฝากส่วนเกิน จากยอดเงินฝากที่กำหนด ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
บุคคลธรรมดา (เท่านั้น)
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

หมายเหตุ :
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก / อัตราค่าธรรมเนียมและบริการอื่นๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร
3. เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฏหมาย

เอกสารแนบ
ตารางข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝาก product catalog ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
Sale Sheet เงินฝากเพิ่มค่าทันใจ สำหรับบัญชีเปิดใหม่ ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
Sale Sheet เงินฝากเพิ่มค่าทันใจ สำหรับบัญชีครบกำหนด ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเงินฝาก ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา