เงินฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่า Plus Hi

เงินฝากออมทรัพย์ที่มีความคล่องตัวและให้ดอกเบี้ยสูงเหมือนบัญชีเงินฝากประจำ เหมาะกับลูกค้าที่ยอดเงินฝากจำนวนมากที่เน้นผลตอบแทนสูงและต้องการความคล่องตัว 

สิทธิประโยชน์ และจุดเด่น
 • เพิ่มค่าด้วยดอกเบี้ยในอัตราที่สูง
 • เพิ่มค่าด้วยดอกเบี้ยรับรายเดือน 
 • เพิ่มความคล่องตัวที่สามารถเบิกถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อเดือน
 • เพิ่มความสะดวกในการถอนได้ง่ายๆ ที่ตู้ ATM ของธนาคารไทยเครดิต และธนาคารกรุงไทย พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมในเขตพื้นที่เดียวกัน และสำหรับ 5 ครั้งแรกของทุกเดือนที่ตู้ ATM ของธนาคารอื่นๆ (สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา)
 • สามารถสมัครบริการแจ้งรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีผ่านทางอีเมล์ฟรีค่าธรรมเนียม
เงื่อนไขบริการ
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาทขึ้นไป
 • ผู้ฝาก  1 รายสามารถเปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น 
 • เปิดบัญชีได้ทั้งบุคคลธรรมดา  นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร สหกรณ์
 • เปิดบัญชีด้วยตนเองที่ธนาคารไทยเครดิตทุกสาขา
การจ่ายดอกเบี้ย
 • จ่ายดอกเบี้ยรายดือน คำนวนดอกเบี้ยรายวันถึงวันที่ 25 ของเดือน สามารถเบิกถอนดอกเบี้ยได้ในวันถัดไป
 • ดอกเบี้ยรับที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษี เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่า Plus Hi เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 50 บาทต่อเดือน สำหรับบัญชีออมทรัพย์ที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว 1 ปีขึ้นไป (ใช้หลักเกณฑ์ 1 ปีมี 365 วัน) และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี สำหรับบัญชีออมทรัพย์ที่เปิดและปิดบัญชีภายใน 1 เดือน คิด 100 บาทต่อบัญชี
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
บุคคลธรรมดา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
นิติบุคคล
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการ
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป ตราประทับของนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนไว้ที่กระทรวงพาณิชย์
 • สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สำเนาแบบ บอจ. 3 หรือ บอจ. 4 (ถ้ามี)

หมายเหตุ :
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก / อัตราค่าธรรมเนียมและบริการอื่นๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร
3. เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฏหมาย

เอกสารแนบ
ตารางข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝาก Product Catalog ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
Sales Sheet บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Plus Hi ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเงินฝาก ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา