เงินฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เต็มกระปุก

เงินฝากออมทรัพย์ที่มีความคล่องตัวและให้ดอกเบี้ยสูงเหมือนบัญชีเงินฝากประจำ

 

สิทธิประโยชน์ และจุดเด่น
 • ดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ
 • รับดอกเบี้ยรายเดือน 
 • คล่องตัวที่สามารถเบิกถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อเดือน
 • สะดวกในการถอนได้ง่ายๆ ที่ตู้ ATM ของธนาคารไทยเครดิต และธนาคารกรุงไทย พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมในเขตพื้นที่เดียวกัน และสำหรับ 5 ครั้งแรกของทุกเดือนที่ตู้ ATM ของธนาคารอื่นๆ
 • สามารถสมัครบริการแจ้งรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีผ่านทางอีเมล์ฟรีค่าธรรมเนียม
เงื่อนไขบริการ
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาทขึ้นไป
 • ให้บริการเปิดบัญชีเฉพาะผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดา และเป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร ที่มีหรือเคยมีบัญชีเงินฝากประจำทันใจ ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เท่านั้น 
 • ไม่รับเปิดบัญชีร่วม (“และ”, “หรือ”, “เพื่อ”, “โดย”)
 • เปิดบัญชีด้วยตนเองที่ธนาคารไทยเครดิตทุกสาขา
การจ่ายดอกเบี้ย
 • จ่ายดอกเบี้ยรายดือน คำนวณดอกเบี้ยรายวันถึงวันที่ 25 ของเดือน สามารถเบิกถอนดอกเบี้ยได้ในวันถัดไป
 • ดอกเบี้ยรับที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษี เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เต็มกระปุก เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 50 บาทต่อเดือน สำหรับบัญชีออมทรัพย์ที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว 1 ปีขึ้นไป (ใช้หลักเกณฑ์ 1 ปี มี 365 วัน) และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี สำหรับบัญชีออมทรัพย์ที่เปิดและปิดบัญชีภายใน 1 เดือน คิด 100 บาทต่อบัญชี
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
บุคคลธรรมดา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเหตุ :
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก / อัตราค่าธรรมเนียมและบริการอื่นๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร
3. เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฏหมาย

เอกสารแนบ
ตารางข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝาก Product Catalog ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
Sales Sheet-บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เต็มกระปุก ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเงินฝาก ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา