เงินฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธุรกิจ Biz Plus

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อธุรกิจที่ให้ดอกเบี้ยสูง พร้อมรับดอกเบี้ยทุกเดือน ไม่มีข้อจำกัดใน การฝาก – ถอน เหมาะสำหรับออมเงินเน้นผลตอบแทนสูง

สิทธิประโยชน์ และจุดเด่น
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูง
 • รับดอกเบี้ยรายเดือน 
 • คล่องตัวที่สามารถเบิกถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อเดือน
เงื่อนไขบริการ
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาทขึ้นไป ผู้ฝาก  1 รายสามารถเปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น
 • เปิดให้บริการผู้ฝากประเภทนิติบุคคลทั่วไป และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร 
 • เปิดบัญชีด้วยตนเองที่ธนาคารไทยเครดิตทุกสาขา
การจ่ายดอกเบี้ย
 • จ่ายดอกเบี้ยรายดือน คำนวนดอกเบี้ยรายวันถึงวันที่ 25 ของเดือน สามารถเบิกถอนดอกเบี้ยได้ในวันถัดไป
 • ดอกเบี้ยรับที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ธุรกิจ Biz Plus เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 50 บาทต่อเดือน สำหรับบัญชีออมทรัพย์ที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว 1 ปีขึ้นไป (ใช้หลักเกณฑ์ 1 ปี มี 365 วัน) และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี สำหรับบัญชีออมทรัพย์ที่เปิดและปิดบัญชีภายใน 1 เดือน คิด 100 บาทต่อบัญชี
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
นิติบุคคล
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการ
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป ตราประทับของนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนไว้ที่กระทรวงพาณิชย์
 • สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สำเนาแบบ บอจ. 3 หรือ บอจ. 4 (ถ้ามี)

หมายเหตุ :
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก / อัตราค่าธรรมเนียมและบริการอื่นๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร
3. เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฏหมาย

เอกสารแนบ
ตารางข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝาก Product Catalog ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
Sales Sheet-บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธุรกิจ Biz Plus ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเงินฝาก ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา