เงินฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเงินฝากที่คล่องตัวสูง สะดวกสบายกับการใช้จ่ายประจำวันที่ให้คุณสะดวกในการฝาก-ถอนได้ทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และจำนวนเงิน พร้อมเบิกถอนสะดวกผ่านบัตร ATM

สิทธิประโยชน์ และจุดเด่น
 • สะดวกฝาก ได้ทุกสาขา ทุกวัน
 • สะดวกถอน คล่องตัวด้วยบัตร ATM ถอนได้ฟรีไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ตู้ ATM ของธนาคารไทยเครดิต และธนาคารกรุงไทย กว่า 6,000 ตู้ (ฟรีเฉพาะในเขตพื้นที่เดียวกัน)
 • สะดวกเปิดบัญชี ด้วยเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท
 • สะดวกสบายกับบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่างวดสินเชื่อหรือค่าสาธารณูปโภค
 • สามารถสมัครบริการแจ้งรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีผ่านทางอีเมล์ฟรีค่าธรรมเนียม
เงื่อนไขบริการ
 • เปิดบัญชีได้ทุกประเภทลูกค้า ทั้งบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
 • ให้บริการในรูปแบบสมุดคู่ฝาก และ ขอใช้บริการบัตร ATM ได้
การจ่ายดอกเบี้ย
 • คิดดอกเบี้ยให้ทุกวัน รับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (ทุกวันที่ 25 เดือนมิถุนายน และธันวาคม เบิกถอนดอกเบี้ยได้ในวันถัดไป)
 • ดอกเบี้ยรับที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นตามเงินฝากออมทรัพย์ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 50 บาทต่อเดือน สำหรับบัญชีออมทรัพย์ที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว 1 ปีขึ้นไป(ใช้หลักเกณฑ์ 1 ปีมี 365 วัน) และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 500 บาท
 • กรณีเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และปิดบัญชีภายใน 1 เดือน เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 100 บาท
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี (รับรองสำเนาถูกต้อง)
บุคคลธรรมดา
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
นิติบุคคล
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการ
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป
 • สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สำเนาแบบ บอจ. 3 หรือ บอจ. 4 (ถ้ามี)

หมายเหตุ :
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก / อัตราค่าธรรมเนียมและบริการอื่นๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร
3. เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฏหมาย

เอกสารแนบ
ตารางข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝาก Product Catalog ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
Sales Sheet-บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเงินฝาก ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา