เงินฝาก

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพิ่มค่า

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก เหมาะสำหรับนักธุรกิจ และผู้ที่มีเงินหมุนเวียนเป็นประจำ โดยใช้เช็คในการสั่งจ่าย มั่นใจ สะดวก และตรวจสอบธุรกรรมจากใบแจ้งรายการเดินบัญชี (Statement) จากธนาคาร พร้อมรับดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน

สิทธิประโยชน์ และจุดเด่น
 • เพิ่มค่า...ด้วยดอกเบี้ยรับทุกเดือน
 • หมดกังวลในการโอนเงินระหว่างบัญชี ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้จากยอดเงินคงหลือในบัญชีทุกสิ้นวัน
 • สะดวกในการเบิกถอนด้วยเช็ค
 • สะดวกในการตรวจสอบรายการด้วย Statement
เงื่อนไขบริการ
 • การเปิดบัญชีครั้งแรกต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • การถอนเงินสามารถถอนเงินด้วยเช็ค หรือ ถอนผ่านเครื่องเอทีเอ็มด้วยบัตร ATM
 • สามารถขออนุมัติวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) ได้
 • การปิดบัญชีสามารถปิดบัญชีได้ที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
 • การจ่ายดอกเบี้ย ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีทุกเดือน โดยคำนวณดอกเบี้ยจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวัน
 • การคำนวณภาษีดอกเบี้ยรับ หัก ณ ที่จ่าย เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากกระแสรายวันเพิ่มค่าเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมเช็ค ฉบับละ 15 บาท เล่มละ 300 บาท

หมายเหตุ :
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก / อัตราค่าธรรมเนียมและบริการอื่นๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร
3. เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฏหมาย

เอกสารแนบ
ตารางข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝาก Product Catalog ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
Sale Sheet-บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพิ่มค่า ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเงินฝาก ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา