เงินฝาก

บัญชีเงินฝากปลอดภาษี Tax Free Account

บัญชีปลอดภาษี เป็นบัญชีเงินฝากที่กระตุ้นและส่งเสริมวินัยในการออมให้กับลูกค้ารายย่อยให้มีเงินก้อนง่ายๆ เพียงฝากเงินด้วยยอดที่เท่าๆ กันทุกเดือน ตามระยะเวลาการฝากที่เลือก 24 เดือน พร้อมรับดอกเบี้ยเต็มๆ เมื่อฝากครบระยะเวลาการฝาก ไม่เสียภาษี

สิทธิประโยชน์ และจุุดเด่น
 • ได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • รับดอกเบี้ยสูงในอัตราคงที่ (Fixed rate) ตลอดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน
 • สามารถจัดสรรเงินออมได้อย่างสม่ำเสมอ ในจำนวนเท่าๆ กันทุกเดือนขั้นต่ำเพียงเดือนละ 1,000 บาท
 • ฝากสะดวกพร้อมฟรีค่าธรรมเนียม สำหรับยอดฝากเดือนละ 5,000 บาท ด้วยบัตรเงินฝากเงินทันใจที่ไปรษณีย์ไทยกว่า 1,400 แห่ง
 • สามารถสมัครบริการแจ้งรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีผ่านทางอีเมล์ฟรีค่าธรรมเนียม
เงื่อนไขบริการ
 • สำหรับบุคคลธรรมดา และสามารถเปิดบัญชีปลอดภาษีได้เพียง 1 บัญชี ต่อ 1 ท่าน
 • จำนวนเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 - 25,000 บาทต่อบัญชีต่อราย โดยทำการฝากรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน ด้วยจำนวนเท่ากันกับการเปิดบัญชี ครั้งแรก และยอดเงินฝากรวมเมื่อถึงกำหนดต้องไม่เกิน 600,000 บาท
 • Tax Free 24 เดือน จำนวนเงินฝากตั้งแต่ 1,000 - 25,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาฝากและธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาที่เลือกฝาก
การจ่ายดอกเบี้ย
 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย เมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝากนั้นๆ
 • การปิดบัญชีที่มีระยะเวลาฝากไม่เกิน 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • การปิดบัญชีที่มีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศธนาคาร ตามระยะเวลาที่ฝาก ไว้ จริง และ หักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
 • กรณีมีการขาดฝากไม่เกิน 2 ครั้ง ทั้งติดต่อหรือไม่ติดต่อกัน แล้วนำฝากต่อจนครบ 24 งวด ไม่ถือว่าลูกค้าทำผิดเงื่อนไข ธนาคารจะให้อัตรา ดอกเบี้ยเงินฝากปลอดภาษี และได้รับการยกเว้นภาษี
 • กรณีมีการขาดฝากเกินกว่า 2 ครั้ง ทั้งติดต่อหรือไม่ติดต่อกัน แล้วนำฝากต่อจนครบ 24 งวด โดยลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงิน ฝาก ปลอดภาษี และ หักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากปลอดภาษี เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
บุคคลธรรมดา
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

หมายเหตุ :
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก / อัตราค่าธรรมเนียมและบริการอื่นๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร
3. เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฏหมาย

ตารางข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝาก product catalog ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
Sale Sheet เงินฝากปลอดภาษี ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเงินฝาก ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา