เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อยจำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต ประกอบธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินมา กว่า 3 ทศวรรษ ภายใต้ชื่อ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ จำกัด ต่อมาได้ขออนุญาตดำเนินการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย และได้รับอนุญาตจัดตั้งพร้อมเปิดดำเนินการเมื่อ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2550

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นให้ความสำคัญแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อย ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะบริการด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ อาทิ สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย สินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี ปัจจุบันธนาคารมีส่วนแบ่งในตลาดนาโนไฟแนนซ์และไมโครไฟแนนซ์ที่ใหญ่ที่สุด และมีอัตราการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างรวดเร็ว จนได้รับรางวัลธนาคารเพื่อรายย่อยที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2560 และ 2561 จากนิตยสาร Global Banking & Finance Review ประเทศอังกฤษ

ปัจจุบันธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) มีสาขาให้บริการทางด้านการเงินเต็มรูปแบบ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด อีกทั้งยังขยายการให้บริการไปยังภูมิภาคในรูปแบบสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เพื่อให้กลุ่มลูกค้ารายย่อยสามารถเข้าถึงบริการและผลิตภัณฑ์สินเชื่อได้อย่างสะดวกทั่วทุกภูมิภาค

วิสัยทัศน์

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
มุ่งมั่นสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถสร้างความเติบโตทางธุรกิจ
ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อนาโนและไมโครไฟแนนซ์
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ

พันธกิจ

 
1.
สร้างการเข้าถึงบริการทางการเงิน
เพื่อตอบสนองในกลุ่มลูกค้า
ธุรกิจขนาดเล็กที่ขาดโอกาส
ในการได้รับบริการทางการเงิน
 
2.
สนับสนุนการศึกษา
และการให้ความรู้
ทางการเงินแก่ลูกค้า
 
3.
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดำเนินธุรกิจ
โดยอาศัยดิจิทัลเทคโนโลยี
 
4.
สร้างองค์กรที่มีความมุ่งมั่น
และภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำ
(การวัดผล: คะแนนตัวชี้วัด
ความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น
และคำชื่นชมจากลูกค้า)
 
5.
สร้างความมั่งคั่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา