เกี่ยวกับเรา

นโยบายคุ้มครองลูกค้า

บมจ. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ตระหนักถึงความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว และความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุด ตามหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทางธนาคารจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น หรือองค์กรภายนอกต่างๆ เพื่อแสวงหาผลกำไรจากการขาย หรือแจกจ่าย ข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยเด็ดขาด ซึ่งข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

ธนาคารอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านเมื่อถูกร้องขอจากกรณีต่อไปนี้

ปฏิบัติตามคำสั่งศาลหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานราชการเมื่อได้รับการร้องขอเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคดี
หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายกำหนด
ตามที่ท่านร้องขอ และให้อำนาจกับธนาคารในการเปิดเผยข้อมูล
เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมทางการเงิน
รายงานข้อมูลต่อ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (Credit Bureau)

ธนาคารไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลรหัสประจำตัว (User ID) รหัสผ่านส่วนตัว (Password) หรือรหัส PIN Code กับลูกค้าของธนาคารผ่านทางโทรศัพท์ E-mail หรือช่องทางใดๆ หากท่านพบการกระทำดังกล่าว กรุณาแจ้งศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคาร โทร.02-697-5454 หรือติดต่อสาขาของธนาคารที่ท่านใช้บริการอยู่

ธนาคารจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนิน ธุรกิจของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

การปรับเปลี่ยนนโยบาย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการทำการปรับเปลี่ยน แก้ไขนโยบายรักษาความลับของลูกค้า โดยสามารถจะทำได้ทุกเวลาด้วย เหตุผลใดๆ ตามความจำเป็นของธนาคาร เพื่อให้ผู้ใช้บริการที่เข้ามาใช้ ประโยชน์จากเว็บไซต์ของธนาคาร หรือผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ได้รับทราบ ข้อมูลตามเหตุการณ์ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบรายละเอียดของ การปรับเปลี่ยนนโยบายนี้ทุกครั้ง

ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา