เกี่ยวกับเรา

คณะผู้บริหาร

นายวานิช ไชยวรรณ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร
ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
ประธานกรรมการ 
นายจำนงค์ วัฒนเกส
กรรมการอิสระ
นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส
กรรมการอิสระ 
นายศุภชัย สุขะนินทร์
กรรมการอิสระ
นายกัวราฟ มาลิค
กรรมการ
นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย
กรรมการ
นายวิญญู ไชยวรรณ
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายรอย ออกุสตินัส กุนารา
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการธนาคาร
นายวานิช ไชยวรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร
ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ
Mr. Stephen Tirador Briones กรรมการอิสระ
นายจำนงค์ วัฒนเกส กรรมการอิสระ
นายศุภชัย สุขะนินทร์ กรรมการอิสระ
Mr. Gaurav Malik กรรมการ
นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย กรรมการ
นายวิญญู ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Mr. Roy Agustinus Gunara กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
นางสาวพัฒนจิตต์ วรพิสิษฐ์ เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
นายจำนงค์ วัฒนเกส ประธานกรรมการ
Mr. Stephen Tirador Briones กรรมการ
นายรงค์ หิรัญพานิช เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
นายจำนงค์ วัฒนเกส ประธานกรรมการ
Mr. Stephen Tirador Briones กรรมการ
Mr. Gaurav Malik กรรมการ
นางสาวพัฒนจิตต์ วรพิสิษฐ์ เลขานุการ
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
Mr. Stephen Tirador Briones ประธานกรรมการ
Mr. Gaurav Malik กรรมการ
นายวิญญู ไชยวรรณ กรรมการ
Mr. Roy Agustinus Gunara กรรมการ
นายศุภชัย สุขะนินทร์ กรรมการ
นางสุวิมล วิศววิกรานต์ เลขานุการ
คณะเจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร
นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานกรรมการ
Mr. Roy Agustinus Gunara รองประธานกรรมการ
นางสุวิมล วิศววิกรานต์ กรรมการ
นายกมลภู ภูริดิฐสกุล กรรมการ
นายนาธัส กฤตวรานนท์ กรรมการ
นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ
Mr. Christopher Chan กรรมการ
นายพิชาติ รุ่งวรโศภิต กรรมการ
นายวีรเวท ไชยวรรณ กรรมการ
นางบงกช ศิริวัลลภ เลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานกรรมการ
Mr. Roy Agustinus Gunara รองประธานกรรมการ
นางสุวิมล วิศววิกรานต์ กรรมการ
นายกมลภู ภูริดิฐสกุล กรรมการ
นายนาธัส กฤตวรานนท์ กรรมการ
นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ
Mr. Christopher Chan กรรมการ
นายพิชาติ รุ่งวรโศภิต กรรมการ
นายวีรเวท ไชยวรรณ กรรมการ
นางสาวอัจฉรา เรืองฉาย กรรมการ
นางสาวณัฏฐิตา โล่ห์วีระ กรรมการ
นางบงกช ศิริวัลลภ เลขานุการ
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา