สินเชื่อเงินกู้

สินเชื่อ SME กล้าให้เต็มSpeed


 

สินเชื่อ SME กล้าให้ เต็มSpeed  แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับนิติบุคคล
วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท อนุมัติเงินเร็วทันใจภายใน 5 วันทำการ

สินเชื่อเพื่อธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อขยายธุรกิจ เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือเสริมสภาพคล่อง
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10 ล้านบาท*
 • ผ่อนนานสูงสุด 8 ปี*
 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 15.50% ต่อปี*
อัตราดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ย 
  MRR +6.70% ต่อปี (15.50% ต่อปี)

คุณสมบัติผู้กู้
 • นิติบุคคล สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจไม่ต่ำกว่า 5 ปี (นับจากวันที่จดทะเบียนฯ)
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
 • ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น
ประเภทหลักประกัน
 • ไม่ใช้หลักประกัน
เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
กรณีนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลดังต่อไปนี้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน/ผู้ค้ำประกันทุกคน/เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล และสำเนาตราประทับ
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนารายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3)
 • สำเนารายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (บอจ.4) (ถ้ามี)
 • งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด และย้อนหลัง 2 ปี
 • เอกสารใบสรุปภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อย่างน้อย 6 เดือน (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ เช่น บิลการค้า
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือ สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

หมายเหตุ :
*รายละเอียดการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
**อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) ณ ปัจจุบัน MRR = 8.80% ต่อปี
อ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ครั้งที่ 1/2563 ณ วันที่ 14 เมษายน 2563 

เอกสารแนบ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Micro SME ธนาคารไทยเครดิตฯ (Product catalog) ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ SME กล้าให้เต็ม SPEED ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
เอกสารแสดงการคำนวณดอกเบี้ยสินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา