สินเชื่อเงินกู้

สินเชื่อ SME กล้าให้เต็มSpeed


 

สินเชื่อ SME กล้าให้ เต็มSpeed  แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท อนุมัติเงินเร็วทันใจภายใน 5 วันทำการ

สินเชื่อเพื่อธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อขยายธุรกิจ เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือเสริมสภาพคล่อง
วงเงินสินเชื่อ
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10 ล้านบาท* สำหรับลูกค้านิติบุคคล
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 2 ล้านบาท* สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
ระยะเวลาผ่อนชำระ
 • ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 8 ปี* สำหรับลูกค้านิติบุคคล
 • ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 5 ปี* สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
อัตราดอกเบี้ย
  • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR + 6.70% ต่อปี สูงสุด MRR + 8.70% ต่อปี*
  • พิเศษ สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท
   จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3 เดือนแรก เท่ากับ 0%*
   เดือนที่ 4 – เดือนที่ 12 เท่ากับ MRR + 1.19% ต่อปี* (9.99% ต่อปี)
   เดือนที่ 13 เป็นต้นไป จนครบสัญญา เท่ากับ MRR+8.19% ต่อปี* (16.99% ต่อปี)
   ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ :
*เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติ การพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) ณ ปัจจุบัน MRR = 8.80% ต่อปี
อ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ครั้งที่ 1/2565 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

คุณสมบัติผู้กู้
 • นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา อายุระหว่าง 20 - 65 ปี สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจไม่ต่ำกว่า 5 ปี (นับจากวันที่จดทะเบียนฯ)
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
 • ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น
ประเภทหลักประกัน
 • ไม่ใช้หลักประกัน
เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
กรณีบุคคลธรรมดา
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร เจ้าของหลักประกัน
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเอกสารแสดงรายได้อื่นๆ เช่น บิลการค้า เป็นต้น
 • ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุลของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ และ / หรือ เอกสารทางราชการอื่น ๆ

กรณีนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลดังต่อไปนี้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน/ผู้ค้ำประกันทุกคน/เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล และสำเนาตราประทับ
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนารายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3)
 • สำเนารายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (บอจ.4) (ถ้ามี)
 • งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด และย้อนหลัง 2 ปี
 • เอกสารใบสรุปภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อย่างน้อย 6 เดือน (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ เช่น บิลการค้า

 

เอกสารแนบ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Micro SME ธนาคารไทยเครดิตฯ (Product catalog) ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ SME กล้าให้เต็ม SPEED ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
เอกสารแสดงการคำนวณดอกเบี้ยสินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา