สินเชื่อเงินกู้

สินเชื่อ SME กล้าให้ สำหรับนิติบุคคลบัญชีเดียว                                   สินเชื่อ SME กล้าให้ สำหรับนิติบุคคลบัญชีเดียว(Single Account)
สินเชื่อธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยนิติบุคคล ที่มีการจัดทำบัญชีเดียว เพื่อขยายธุรกิจ เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง หรือเพื่อรีไฟแนนซ์

                                              

 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 25 ล้านบาท*
 • ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี*
อัตราดอกเบี้ย
 • เดือนที่ 1-24 เท่ากับ MRR - 4.05% ต่อปี* (5.0% ต่อปี)
 • เดือนที่ 25 เป็นต้นไป เท่ากับ MRR + 0.19% ต่อปี* (9.24% ต่อปี)
คุณสมบัติผู้กู้
 • นิติบุคคล สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจไม่ต่ำกว่า 3 ปี (นับจากวันที่จดทะเบียนฯ)
 • มีประวัติการส่งงบการเงินต่อสรรพากรไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
 • ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น
ประเภทหลักประกัน
 • ที่ดิน/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น สถานประกอบการ, ที่อยู่อาศัย เป็นต้น
 • ห้องชุดพักอาศัย
เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลดังต่อไปนี้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน/ผู้ค้ำประกันทุกคน/เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล และสำเนาตราประทับ
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนารายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3)
 • สำเนารายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (บอจ.4) (ถ้ามี)
 • งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด และย้อนหลัง 2 ปี
 • เอกสาร ภ.พ. 30 อย่างน้อย 6 เดือน หรือ 12 เดือนล่าสุด
 • บัญชีรายได้ (Statement) ที่เป็นบัญชีหลักของกิจการ 6 เดือน หรือ 12 เดือนล่าสุด
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือ สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

หมายเหตุ:
- รายละเอียดการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด
- MRR อ้างอิงตามประกาศธนาคาร

เอกสารแนบ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Micro SME ธนาคารไทยเครดิตฯ (Product catalog) ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ SME กล้าให้ สำหรับนิติบุคคลบัญชีเดียว ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
เอกสารแสดงการคำนวณดอกเบี้ยสินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา