สินเชื่อเงินกู้

สินเชื่อ SME กล้าให้ ภายใต้มาตรการ “สินเชื่อฟื้นฟู ระยะที่2”

 

สินเชื่อภายใต้มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ระยะที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ของการใช้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ ลดผลกระทบต่อการจ้างงาน และฟื้นฟูการประกอบธุรกิจ  

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
- เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีสถานประกอบการในประเทศ
- ณ 31 ธันวาคม 2562 ลูกค้าต้องไม่เป็น NPL
- ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน
- ไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเงินสินเชื่อมาชำระหนี้เดิมที่มีอยู่กับสถาบันการเงินที่ให้กู้ยืม
- ลูกค้าเดิมของธนาคาร:  ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแต่ละแห่งไม่เกิน 500 ล้านบาท - ลูกค้าใหม่ของธนาคาร:  ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินใด ๆ (ไม่รวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค : วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ วงเงินสินเชื่อบัตรเครดิต วงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และวงเงินสินเชื่อเช่าซื้อ เว้นแต่เป็นวงเงินสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์ใช้ในการประกอบธุรกิจ)

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ SME กล้าให้ ภายใต้มาตรการ “สินเชื่อฟื้นฟู ระยะที่2”
กรณีบุคคลธรรมดา
• สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร เจ้าของหลักประกัน
• เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเอกสารแสดงรายได้อื่นๆ เช่น บิลการค้า เป็นต้น
• ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุลของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
• สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
• หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ และ / หรือ เอกสารทางราชการอื่น ๆ
• สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดินหรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

กรณีนิติบุคคล
• สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลดังต่อไปนี้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน/ผู้ค้ำประกันทุกคน/เจ้าของหลักประกัน
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
• สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล และสำเนาตราประทับ
• สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
• สำเนารายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3)
• สำเนารายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (บอจ.4) (ถ้ามี)
• งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด และย้อนหลัง 2 ปี
• เอกสารใบสรุปภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อย่างน้อย 6 เดือน (ถ้ามี)
• เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
• เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ เช่น บิลการค้า
• สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือ สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
* หมายเหตุ: รายละเอียดการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด

เอกสารแนบ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Micro SME ธนาคารไทยเครดิตฯ (Product catalog) ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ SME กล้าให้ ภายใต้มาตรการ “ สินเชื่อฟื้นฟู ” ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
เอกสารแสดงการคำนวณดอกเบี้ยสินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา