สินเชื่อเงินกู้

สินเชื่อไมโคร พลัสสินเชื่อเพื่อธุรกิจแบบหมุนเวียน โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย 
ประเภทบุคคลธรรมดา ที่จดทะเบียนพาณิชย์หรือมีทะเบียนการค้า มาไม่น้อยกว่า 2 ปี
  โดยมีวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ เป็นเงินทุนหมุนเวียน
 หรือเสริมสภาพคล่องในธุรกิจ

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์สินเชื่อไมโคร พลัส
 • วงเงินสินเชื่อ 200,001 – 500,000 บาท
 • Revolving Loan ระยะเวลาในการกู้ 1 ปี มีการทบทวนวงเงินทุกปีเพื่อต่ออายุวงเงินหรือไม่ต่ออายุวงเงิน
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • อัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก) และส่งค้ำประกันบสย.โครงการไมโคร
 • การเบิกเงินกู้ครั้งแรก ลูกค้าสามารถเบิกใช้วงเงินได้ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ถึงสูงสุดตามวงเงินที่ให้เบิกได้และจะมีการ blockวงเงินไว้ไม่ให้เบิกเงินอีกครั้ง จนกว่าจะถึงรอบการทบทวนวงเงิน จึงสามารถเบิกเงินครั้งต่อไปได้
คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุ 25-60ปี
 • ประสบการณ์ในการทำธุรกิจ 2 ปีขึ้นไป
เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือเอกสารแสดงรายได้อื่นๆ เช่น ใบเสร็จขาย เป็นต้น
 • ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุลของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์

*หมายเหตุ : รายละเอียดการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด

เอกสารแนบ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Micro SME ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) (Product catalog) ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อไมโคร พลัส ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา