สินเชื่อเงินกู้

สินเชื่อเพื่อเจ้าของร้านทอง

 

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการกิจการร้านทองที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจร้านทอง ต่อยอด ให้สูงยิ่งขึ้น เพียงคุณนำทองคำแท่งหรือทองรูปพรรณที่สะสมไว้มาเป็นหลักทรัพย์ ค้ำประกันในการขอสินเชื่อกับธนาคาร เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเพิ่มเงินลงทุน เพิ่มผลกำไร หรือต่อยอดธุรกิจ

อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม*
 • MLR ตามประกาศของธนาคาร
 • ค่าธรรมเนียมการจัดการให้กู้ และเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด
เอกสารประกอบการพิจารณา
กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล
 • หนังสือรับรองบริษัท, หนังสือบริคณห์สนธิ(บอจ.5) และทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น(ฉบับล่าสุด)
 • ใบอนุญาตค้าของเก่า
 • งบการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 3 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี Bank Statement ของธนาคารที่ใช้บริการ ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • สำเนาเอกสารบันทึกประจำวันรายการซื้อ–ขายสินค้า ย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน นิติบุคคล**
 • Company Profile พร้อมทั้งประวัติส่วนตัวและฐานะทางการเงินของกรรมการ / ผู้ค้ำประกัน
กรณีผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบจดทะเบียนพาณิชย์
 • ใบอนุญาตค้าของเก่า
 • Bank Statement ของธนาคารหลักที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

หมายเหตุ :
* ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับทางการ

ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา