บริการอื่นๆ

ฝาก-ถอน ด้วยบาร์โค้ด

เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการฝาก/ถอนผ่านสำนัก/สาขาของธนาคารทุกสาขาไม่ต่องเขียนใบฝาก หรือ ใบถอน เพียงแสดง Barcode ของบัญชีที่ต้องการแทนการเขียนใบฝาก หรือ ใบถอน

หลักเกณฑ์การให้บาร์โค้ด
 • ให้บาร์โค้ดกับบัญชีเปิดใหม่ ทุกประเภทบัญชี
 • ให้บาร์โค้ดจำนวน 2 อัน สำหรับติดสมุดคู่ฝาก และ ติดสมุดบาร์โค้ด
 • ให้สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา (นิติบุคคลต้องมีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร)
 • สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีอยู่ก่อนแล้ว ให้นำสมุดคู่ฝาก หรือ แสดงบัตรประชาชน มาแสดงเพื่อรับบาร์โค้ด
 • ขอรับบาร์โค้ดได้ทุกสาขาของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
หลักเกณฑ์การใช้บริการบาร์โค้ด สำหรับการฝากเงิน
 • ใช้บาร์โค้ดแสดงแทนการเขียนสลิป ในการฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ทุกประเภทบัญชี
 • สามารถใช้บาร์โค้ดฝากได้ทั้งกรณีนำสมุดคู่ฝากมา หรือ ไม่ได้นำสมุดคู่ฝากมาทำรายการ
 • ใช้สำหรับรายการฝากด้วยเงินสด เงินโอน เท่านั้น ไม่รวมรายการฝากเช็ค
 • สามารถใช้บริการฝากเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคารไทยเครดิตได้ทุกสาขา
หลักเกณฑ์การใช้บริการบาร์โค้ด สำหรับการถอนเงิน
 • ใช้สำหรับรายการถอนบัญชีประเภทที่มีสมุดคู่ฝากเท่านั้น
 • การทำรายการถอนเงิน ใช้บาร์โค้ดร่วมกับสมุดคู่ฝากและต้องนำมาทำรายการโดยเจ้าของบัญชีเท่านั้น (กรณีการมอบอำนาจต้องเขียนในสลิปใบถอนเงินตามปกติ)
 • สามารถใช้บริการถอนเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคารไทยเครดิตได้ทุกสาขา
ขั้นตอนการใช้บริการ
 • การใช้บริการฝากเงิน สะดวกรวดเร็ว แสดงบาร์โค้ด พร้อมแจ้งความประสงค์การฝากเงิน พร้อมส่งมอบเงิน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจนับเงินและยืนยันรายการ บันทึกรายการและได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ส่งให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง และลงนามในช่องผู้นำฝากของใบฝาก /ใบถอนด้วยบาร์โค้ด
 • ในกรณีที่ลูกค้าทำรายการฝากด้วยสมุดบาร์โค้ด โดยไม่ได้นำสมุดคู่ฝากมา ลูกค้าจะได้รับ สำเนาใบฝาก /ใบถอนด้วยบาร์โค้ด เป็นหลักฐานการฝากนั้น
 • การใช้บริการถอนเงิน ลูกค้าแสดงบาร์โค้ดกับสมุดคู่ฝาก พร้อมแจ้งความประสงค์การถอนและจำนวนเงินที่ต้องการ เจ้าหน้าที่ระบุประเภทรายการและประเภทบัญชีในใบฝาก/ใบถอนด้วยบาร์โค้ด แล้วส่งให้ลูกค้าเซ็นชื่อในช่องเจ้าของบัญชี เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจลายเซ็นและบันทึกรายการและได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะส่งมอบเงินสด(ถ้ามี)พร้อมใบฝาก/ใบถอนด้วยบาร์โค้ด ให้ลูกค้าลงนามในช่องผู้รับเงิน เพื่อให้ธนาคารเป็นหลักฐานการนั้น
ตัวอย่างสมุดบาร์โค้ด
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา