บริการอื่นๆ

บริการรายงานการเคลื่อนไหวบัญชีทาง email

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ได้เพิ่มบริการใหม่ “ฟรี” เพื่อความสะดวกสบายของเจ้าของบัญชี ในการตรวจสอบยอดบัญชีคงเหลือ และการทำรายการในบัญชีเงินฝากของธนาคาร โดยธนาคารจะส่ง รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก ไปยัง email address ที่ให้ไว้กับธนาคารทุกวันที่มีการทำรายการ และทุกวันสิ้นเดือน ธนาคารจะส่งรายงานการเคลื่อนไหวให้เจ้าของบัญชีย้อนหลัง 90 วัน นับจากวันที่ส่งรายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก

  • บัญชีเงินฝากที่สามารถใช้บริการรายงานการเคลื่อนไหวบัญชีคือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่า
  • บัญชีเงินฝากปลอดภาษี
การขอรับบริการ

เจ้าของบัญชีเงินฝากของธนาคารสามารถขอรับบริการรายงานการเคลื่อนไหวบัญชีได้พร้อมกับการเปิดบัญชีใหม่ หรือ ติดต่อที่สาขาของธนาคารทุกแห่งเพื่อขอรับบริการ (ยกเว้นบัญชีเงินฝากปลอดภาษี ให้ติดต่อสาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น) เพียงแสดงบัตรประชาชน สมุดบัญชีเงินฝาก และแจ้ง email address ที่ต้องการรับรายงานการเคลื่อนไหวบัญชีให้ถูกต้องชัดเจน และทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. ธนาคารจะส่งไฟล์ Pin Code เป็นเลขรหัส 4 หลัก สำหรับการเปิดดูไฟล์รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีทันที
  2. เจ้าของบัญชีเปิด email และเปิดไฟล์ Pin Code ด้วยรหัสประจำตัวประชาชนของตนเอง ไฟล์ที่ส่งให้จะเป็น PDF เจ้าของบัญชีจะต้องมีโปรแกรมการอ่าน PDF หรือดาว์นโหลดได้จาก http://get.adobe.com/reader/ เมื่อเจ้าของบัญชีทำรายการธุรกรรม หรือรับดอกเบี้ย หรือทุกสิ้นเดือน ระบบจะส่ง รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีในรูปแบบ PDF ไฟล์ไปยัง email address ที่ให้ไว้
  3. เจ้าของบัญชีเปิดไฟล์ด้วย Pin Code 4 หลักที่ธนาคารได้ให้ไว้
เมื่อลืมรหัส Pin Code หรือไม่ได้รับรหัส

ถ้าเจ้าของบัญชีลืมรหัส Pin Code ให้เจ้าของบัญชีตรวจสอบจาก email การแจ้งรหัส Pin Code ในกล่องจดหมายเข้า (Inbox) ของเจ้าของบัญชี หรือขอ Pin Code ใหม่ตามขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลง Pin Code

การเปลี่ยนแปลง Pin Code

ให้เจ้าของบัญชีส่ง email ขอเปลี่ยนแปลง Pin Code มาที่
pin.code@tcrbank.comด้วย email address ที่ได้ให้ไว้กับธนาคารเพื่อรับบริการรายงานการเคลื่อนไหวบัญชีตามแบบฟอร์มดังนี้

 

คำขอเปลี่ยนแปลง PIN CODE

เรียนธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
ข้าพเจ้า >>(กรอกชื่อ-นามสกุล)

เลขที่บัตรประชาชน >>(กรอกเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก)
มีความประสงค์ของเปลี่ยนแปลง PIN CODE เพื่อเปิดไฟล์รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า
PIN CODE ใหม่ (กรอกเลข Pin Code ที่ต้องการ 4 หลัก)


ธนาคารจะดำเนินการเปลี่ยนแปลง Pin Code ภายใน 2 วันทำการ และจะสามารถใช้ได้กับรายงานใหม่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลง Pin Code

การเปลี่ยนแปลง email address

ให้เจ้าของบัญชีติดต่อธนาคารทุกสาขาพร้อมนำบัตรประชาชนและสมุดคู่ฝากเพื่อเขียนคำร้องขอเปลี่ยนแปลง email address ธนาคารจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้ภายใน 10 วันทำการ

การขอยกเลิกบริการ

เจ้าของบัญชีที่ต้องการยกเลิกบริการให้ติดต่อสาขาของธนาคารทุกสาขาเพื่อแก้ไขข้อมูลการขอใช้บริการ

การติดต่อในกรณีเกิดปัญหา หรือไม่ได้รับ email

ให้เจ้าของบัญชีตรวจสอบที่กล่องจดหมายสแปม (Spam mail) ว่า email ที่ธนาคารส่งให้อยู่ในกล่องนี้หรือไม่ หากไม่มี ให้ติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้า 0 2697 5454 วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดตามประกาศของธนาคาร) เวลา 8.00-18.00 น. หรือ สาขาของธนาคาร เพื่อตรวจสอบข้อมูล

ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา