บริการอื่นๆ

บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์
Bulk Payment System

เลิกวุ่นวายกับการชำระค่าบริการต่างๆ ทั้งค่าสินค้า บริการ รวมทั้งการจ่ายเงินเดือน โบนัส เงินปันผล จ่ายคืนภาษีและอีกมากมาย ด้วยบริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร ที่ให้บริการโอนเงินรายย่อย ซึ่งมีงวดการชำระที่แน่นอนและมีปริมาณรายการมากให้แก่ ลูกค้า ที่มีข้อตกลงล่วงหน้าจากบัญชีเงินฝากลูกค้าธนาคารไทยเครดิตไปยังบัญชีเงินฝาก ธนาคารอื่นของลูกค้า เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการโอนเงินเพื่อไปเข้าบัญชีเงินฝาก ต่างธนาคารครั้งละจำนวนมากๆ ซึ่งสามารถโอนเงินสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อรายการ

คุณจะได้รับประโยชน์จากบริการ
  • สะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากลูกค้าไม่ต้องเดินทางไปทำรายการที่ธนาคาร เพียงจัดทำข้อมูลชุดเดียว และส่งให้ธนาคารดำเนินการ
  • รวดเร็วได้อีก คุณสามารถโอนเงินให้ผู้รับเงินที่มีบัญชีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ และโอนได้หลาย รายการพร้อมกัน
  • ประหยัดกว่าที่เคย ทั้งเวลาในการจัดทำข้อมูล พร้อมยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน ของบริษัท
  • ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ลดความเสี่ยงเนื่องจากบริษัทไม่ต้องสำรองเงินสดไว้ ไม่ต้องเสียเวลาในการจ่ายเป็นเช็ค และลดความเสี่ยงในการถือเช็ค
  • ถูกต้องที่สุด ด้วยระบบการตรวจสอบ กรณีรายการโอนข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง ระบบจะโอนเงินกลับเข้าบัญชีให้บริษัทในวันที่รายการมีผล
  • แม่นยำแน่นอน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินและเวลาของบริษัท
เงื่อนไข
  • บริษัทมีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับธนาคาร โดยผู้รับเงินมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันอยู่กับธนาคารใดก็ได้
  • บริษัทจัดทำข้อมูลการโอนเงินตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนด ส่งให้กับธนาคารล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนเวลา 12.00 น.
  • ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีเฉพาะวันทำการธนาคารเท่านั้น
ค่าธรรมเนียม
  • ตามประกาศของธนาคาร
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา