คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับธนาคาร

คำตอบ

ธนาคารเป็นบริษัทสมาชิกในกลุ่มไทยประกันชีวิต เดิมคือ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ ไทยเคหะ จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน มีผลประกอบการที่ดี มีฐานะการเงินที่มั่นคง จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107574800552 แต่ยังไม่ได้นำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เปิดดำเนินการเป็นธนาคารเพื่อรายย่อยตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2550 เป็นต้นมา

คำตอบ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ชื่อภาษาอังกฤษว่า The Thai Credit Retail Bank Public Company Limited ต้องมีคำว่าเพื่อรายย่อย เพราะ ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดให้ธนาคารเพื่อรายย่อย หมายความว่าบริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการแก่ประชาชนรายย่อย และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีข้อจำกัดการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ ตราสารอนุพันธ์ และธุรกรรมอื่นที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด จึงต้องระบุชื่อของธนาคารให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบขอบเขตการทำธุรกรรม และความแตกต่างกับธนาคารพาณิชย์

คำตอบ

ธนาคารเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท ต่อมาในปี 2551 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,500 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ขยายธุรกิจการให้สินเชื่อของธนาคาร โดยมีการเรียกชำระเงินเป็น 2 ช่วง เดือนพฤษภาคม 2551 จำนวน 250 ล้านบาท และเดือนธันวาคม 2551 อีกจำนวน 250 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 1,500 ล้านบาท และ ณ 31 ธันวาคม 2560 มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 5,000 ล้านบาท

คำตอบ

หากต้องการสมัครงานกับธนาคาร สามารถสมัครได้หลายช่องทาง

1.กรอกใบสมัครด้วยตัวเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร อาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ ติดสถานีรถ MRT ศูนย์วัฒนธรรม ประตู 4 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00น.

2.กรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครงานที่ https://www.tcrbank.com/สมัครงาน

3.ส่งจดหมายสมัครงานทาง email พร้อมประวัติและเอกสารประกอบการสมัครงานที่ recruitment@tcrbank.com

 

ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา