TCR Bank

ร่วมงานกับเรา
ลำดับ
ตำแหน่ง
ส่วน
ฝ่าย
อัตรา
1
รองผู้จัดการ – ผู้จัดการอาวุโสด้านบริหารความเสี่ยง
บริหารความเสี่ยงด้านตลาดและสภาพคล่อง
บริหารความเสี่ยง
1
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 

(Job Summary)

 

 •  ศึกษากฎระเบียบ จัดทำรายงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงานภายนอก

   

 • พัฒนาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เพื่อพัฒนางานด้านการประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานกำกับภายนอก

   

 • จัดทำรายงาน และทบทวนความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสินเชื่อที่มีทองคำเป็นหลักประกัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการ ปล่อยสินเชื่อที่มีทองคำเป็นหลักประกัน

   

 • ร่วมจัดทำนโยบาย ทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ แนงทางปฏิบัติ ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดและสภาพคล่องทั้งของธนาคารและกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงแผนงานประจำปีของฝ่ายงาน

   

 •  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

(Job Specification)

 

 เพศ     

 

ชาย / หญิง

 

 อายุ 

 

28 ปีขึ้นไป 

 

 การศึกษา

 

 ปริญญาตรี -โท ขึ้นไป ด้านการเงินการธนาคาร การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติ

 

 ประสบการณ์

 

3-5 ปีขึ้นไป ด้านวิเคราะห์ข้อมูล ทางการเงิน การธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบริหารความเสี่ยง  ด้านบริหารเงิน และการจัดทำประมาณการ

 

 ความรู้  ความสามารถพิเศษ บุคลิกลักษณะ

 

 

 •  มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ 

   

 • มีความกระตือรืนร้น สามารถติดต่อประสานงาน และ สื่อสารได้ดี  

   

 • มีความอดทน อดกลั้น สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดัน

   

 • มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ และ เข้าใจในกระบวนการทางธุรกิจธนาคาร

   

 •  มีทักษะในการนำเสนอ

   

** ประสานความร่วมมือ / ยึดถือธรรมาภิบาล /มุ่งมั่นผลงาน / บริการเป็นเลิศ *** 

 

2
เจ้าหน้าที่ - ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
เครือข่ายสาขา
ฝ่ายบริหารเครือข่ายสาขา
10
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ขอบเขตความรับผิดชอบ

Job Summary )

 •  บริการรับฝาก ถอน โอนเงิน  การขอใช้และยกเลิกบัตร ATM
 • บริการรับชำระหนี้ จ่ายเงินกู้ยืม ค่าบริการสาธารณูปโภค และค่าภาษีต่าง ๆ
 • รวบรวม แยกประเภทสลิปและเอกสารทางบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีประจำวัน
 • บันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ และปิดยอดบัญชีเพื่อจัดทำงบทดลองประจำวัน (Daily Trial Balance)
 • อำนวยความสะดวก และให้คำปรึกษาแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคาร
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

( Job Specification )

เพศ     

ชาย / หญิง

อายุ       

23 ปีขึ้นไป

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์

มีประสบการณ์ด้านงานธนาคาร 0-2 ปีขึ้นไป 

ความรู้  ความสามารถพิเศษบุคลิกลักษณะ

 •  มีความรอบรู้เกี่ยวกับธุรกรรมของธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี สุภาพ รักงานบริการ 
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ

*** ประสานความร่วมมือ / ยึดถือธรรมาภิบาล /มุ่งมั่นผลงาน / บริการเป็นเลิศ *** 

 

พื้นที่ที่พิจารณาเป็นพิเศษ   

 

พระราม 2 , อ้อมใหญ่ , บางแค , เยาวราช , สุราษฏร์ธานี


3
รองผู้จัดการ - ผู้จัดการสาขา
สาขาซีคอนบางแค,สะพานใหม่,ห้วยขวาง,เยาวราช,อ้อมใหญ่
ฝ่ายบริหารเครือข่ายสาขา
4
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 

(Job Summary)

 

 - บริหารจัดการธุรกรรมต่างๆ ของสาขาธนาคาร

 

- ควบคุม และกำกับดูแลกระบวนการปฏิบัติงานสาขาของธนาคาร

 

- พัฒนาการให้บริการเพื่อเพิ่มปริมาณธุรกิจ ขยายฐานลูกค้าเงินฝาก และสินเชื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 

- ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีทั้งด้านทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้รายจ่ายของสาขา

 

- ควบคุมดูแลเงินสดระหว่างวันของสาขาให้มีปริมาณที่เหมาะสมตามระเบียบของธนาคาร 

 

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

(Job Specification)

 

เพศ     

 

ชาย / หญิง

 

อายุ       

 

28 – 41 ปี

 

การศึกษา

 

ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ประสบการณ์

 

มีประสบการณ์ด้านงานธนาคาร 6 ปีขึ้นไป โดยมีประสบการณ์ด้านการบริหารสาขา 3 ปีขึ้นไป

 

ความรู้  ความสามารถพิเศษบุคลิกลักษณะ

 

 • มีความรอบรู้เกี่ยวกับธุรกรรมของธนาคาร

   

 • มีทักษะด้านการขาย การติดต่อประสานงาน

   

 • มีทักษะการบริหารจัดการ

   

 • บุคลิกภาพดี สุภาพ รักงานบริการ 

   

** ประสานความร่วมมือ / ยึดถือธรรมาภิบาล /มุ่งมั่นผลงาน / บริการเป็นเลิศ *** 

 

พื้นที่ที่พิจารณาเป็นพิเศษ   

 

ชลบุรี , นครราชสีมา , สุราษฏร์ธานี

 

4
เจ้าหน้าที่อาวุโส
ข้อมูลบัญชีสินเชื่อ
ฝ่ายปฏิบัติการกลาง
1
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

ขอบเขตความรับผิดชอบ

(Job Summary)

-          จัดทำรายงาน Data Set

-          รับชำระเงินกู้ในระบบ Core Banking 

-          ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(Job Specification)

 

 เพศ     

 

 ชาย / หญิง

 

 อายุ       

 

 23 – 35 ปีขึ้นไป

 

 การศึกษา

 

 ปริญญาตรีสาขาบัญชี / การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

 ประสบการณ์

 

 

 ด้านการธนาคาร การเงิน  1-3 ปี หากมีความรู้ด้านงานสินเชื่อธนาคารจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 ความรู้

ความสามารถพิเศษ

บุคลิกลักษณะ

 

 

-   มีความรู้ในงานสินเชื่อ

-  มีทักษะ การวางแผน การติดต่อประสานงานที่ดี 

-  มีทักษะในการใช้โปรแกรม   Microsoft office

-  มีความรวดเร็วในการทำงาน

-  รักการทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ ใฝ่รู้ และมีความละเอียดรอบคอบ 

** ประสานความร่วมมือ / ยึดถือธรรมาภิบาล /มุ่งมั่นผลงาน / บริการเป็นเลิศ *** 

 

5
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ
ส่วนงานคดี
ฝ่ายกฎหมาย
2
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 

(Job Summary)

 


-          รับผิดชอบการดำเนินคดีกับลูกหนี้ของธนาคารในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และการบังคับคดี

 

 -     ตรวจสอบและแนะนำการปฏิบัติงานด้านการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่หน่วยงานต่างๆ

 

-          กลั่นกรองการปฏิบัติงานของบุคลากรในส่วนงาน เสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูง

 


 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

(Job Specification)

 

เพศ     

 

ชาย / หญิง

 

อายุ       

 

ไม่เกิน 32 ปี

 

การศึกษา

 

ปริญญาตรีขึ้นไป  สาขานิติศาสตร์

 

ประสบการณ์

 

มีประสบการณ์ในการว่าความคดีแพ่ง-คดีอาญาไม่น้อยกว่า  5 ปี และมีประสบการณ์ในการบังคับคดี

 

ความรู้  ความสามารถพิเศษบุคลิกลักษณะ

 

- มีใบอนุญาตว่าความ

 

-  มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

 

-  ละเอียดรอบคอบ

 

-  อดทนต่อความกดดันได้ดี

 

-  ทำงานเป็นทีมได้

 

*** ประสานความร่วมมือ / ยึดถือธรรมาภิบาล /มุ่งมั่นผลงาน / บริการเป็นเลิศ ***

 


6
รองผู้จัดการ - ผู้จัดการอาวุโส
ทีมบริหารเครือข่ายเอทีเอ็มฯ
ฝ่ายปฏิบัติการธนาคารและเครือข่าย
1
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ขอบเขตความรับผิดชอบ

( Job Summary )

ดูแล แก้ไข และประสานงานเกี่ยวกับตู้ ATM , CDM , Update pass book รวมถึงการ Monitoring ตู้นอกสถานที่ทั้งหมด

พัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องเช่น การฝากเงินผ่านที่ทำการไปรษณีย์ไทย , ระบบ Settlement  เป็นต้น

- จัดทำแผนการหารายได้จากเครื่อง ATM

ควบคุมและดูแลผู้ให้บริการภายนอกด้านการเติมเงินและใบบันทึกรายการ

 แสวงหาเครือข่ายพันธมิตร

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

( Job Specification )

เพศ     

ชาย / หญิง

อายุ       

25 - 45 ปี

การศึกษา

 

ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหารธุรกิจหรือการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสบการณ์

 

 มีประสบการณ์ด้านงาน ATM และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 8ปีขึ้นไป โดยมีประสบการณ์

ด้านการบริหาร 5 ปีขึ้นไป

ความรู้  ความสามารถพิเศษบุคลิกลักษณะ

 • ความรู้ความสามารถด้านผลิตภัณฑ์ และบัตรอิเล็กทรอนิกส์
 •  Microsoft Office ระดับดี
 • บุคลิกภาพดี สุภาพ รักงานบริการ ชอบการทำงานเป็นทีม
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ

*** ประสานความร่วมมือ / ยึดถือธรรมาภิบาล /มุ่งมั่นผลงาน / บริการเป็นเลิศ ***


7
พนักงานต้อนรับลูกค้า-สำนักงานใหญ่ (ด่วน)
ส่วนลูกค้าสัมพันธ์
พัฒนาช่องทางบริการและการขาย
2
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบเขตความรับผิดชอบ

( Job Summary )

 • ต้อนรับลูกค้าที่มาติดต่อที่สำนักงานใหญ่ของธนาคาร
 • อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาติดต่อธนาคาร
 • ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

( Job Specification )

เพศ     

หญิง

อายุ       

22 ปีขึ้นไป

การศึกษา

ทุกสาขา

ประสบการณ์

มีประสบการณ์ด้านงานให้บริการ 0-2 ปีขึ้นไป 

ความรู้  ความสามารถพิเศษบุคลิกลักษณะ

 • มีใจรักบริการ
 • บุคลิกภาพดี สุภาพ
 • มีระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ

*** ประสานความร่วมมือ / ยึดถือธรรมาภิบาล /มุ่งมั่นผลงาน / บริการเป็นเลิศ *** 

8
รองผู้จัดการ-ผู้จัดการ
บริการกลาง
ธุรการ
1
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

(Job Summary)

 

-                    ควบคุมการรับ – ส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก 

-                    ควบคุมการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการต่างๆ 

-                    ดูแลงานยานพาหนะและพนักงานขับรถส่วนกลาง 

-                    ดูแลงานบริการความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย

-                   รับแจ้งปัญหาและการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้สำนัก  งานจากฝ่ายงานต่างๆ

-                    ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องใช้สำนักงาน 

-                    ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

(Job Specification)

เพศ     

ชาย / หญิง

อายุ       

25 ปีขึ้นไป

การศึกษา

ปริญญาตรี

ประสบการณ์

5 ปีขึ้นไป

ความรู้  ความสามารถพิเศษบุคลิกลักษณะ

 

-  มีใจรักงานบริการ 

-  มีมนุษยสัมพันธ์ดี

-  ประสานงานได้ดี

*** ประสานความร่วมมือ / ยึดถือธรรมาภิบาล /มุ่งมั่นผลงาน / บริการเป็นเลิศ ***

 

 

9
เจ้าหน้าที่ และ สัญญาจ้าง2ปี
เก็บเงินและเร่งรัดหนี้สิน
10
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

(Job Summary)

-          โทรติดตามและทวงถามเร่งรัดหนี้สิน ประเภท สินเชื่อ SME,สินเชื่อธุรกิจรายย่อย,สินเชื่อเช่าซื้อ

 

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

(Job Specification)

 

เพศ     

 

ชาย/หญิง

 

อายุ       

 

20 ปีขึ้นไป 

 

การศึกษา

 

ตั้งแต่ปวช. ขึ้นไป

 

ประสบการณ์

 

ด้านติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

 

ความรู้

ความสามารถพิเศษ

บุคลิกลักษณะ

 

 

-   มีทักษะด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office

    และการเจรจาหนี้

-   มีมนุษย์สัมพันธ์ สุภาพ รักงานบริการ

-   มีความอดทน อดกลั้น

-   มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 

** ประสานความร่วมมือ / ยึดถือธรรมาภิบาล /มุ่งมั่นผลงาน / บริการเป็นเลิศ ***

 

10
เจ้าหน้าที่ - ผู้จัดการ
สายธุรกิจสัมพันธ์กรุงเทพ
กลุ่มสินเชื่อธุรกิจรายย่อย
10
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

ขอบเขตความรับผิดชอบ (Job Summary)

 

-ร่วมวางแผนและทำการตลาด โดยการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไป 

-ทำการตลาดให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

-ดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 

 

                 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   (Job Specification)

เพศ        

ชาย/หญิง

อายุ         

27 ปีขึ้นไป

การศึกษา

ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์

มีประสบการณ์ในสถาบันการเงิน ด้านการนำเสนอสินเชื่อ2-3 ปีขึ้นไป

ทักษะ / ความสามารถ  

มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

สามารถวางแผนจัดการได้ดี

บุคลิกลักษณะ

 

ประสานความร่วมมือ (Team Spirit)

ยึดถือธรรมาภิบาล (Credibility)

มุ่งมั่นผลงาน (Result Oriented)

บริการเป็นเลิศ (Best service)

 

11
เจ้าหน้าที่อาวุโส - ผู้จัดการ
วิเคราะห์สินเชื่อ
ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจรายย่อย
5
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

(Job Summary)

- ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ 

- วิเคราะห์และตรวจสอบสินเชื่อตามขั้นตอนและนโยบายของธนาคาร 

- จัดทำใบขออนุมัติสินเชื่อ และรายงานการวิเคราะห์สินเชื่อ 

- นำเสนอรายงานการวิเคราะห์สินเชื่อต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ 

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

(Job Specification)

 

เพศ     

 

ชาย / หญิง

 

อายุ       

 

25 ปีขึ้นไป

 

การศึกษา

 

ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ การบัญชีสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ประสบการณ์

 

มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์สินเชื่อหรือกลุ่มธุรกิจการเงิน 1 -2 ปี ขึ้นไป 

 

ความรู้ / ความสามารถพิเศษ

 

- มีทักษะในการคิดและเขียนรายงานเชิงวิเคราะห์สินเชื่อและใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ

- สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

 

บุคลิกลักษณะ

 

- บุคลิกดี สุภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี     

- กระตือรือร้น กล้าแสดงความคิดเห็น

- มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน

*** ประสานความร่วมมือ / ยึดถือธรรมาภิบาล /มุ่งมั่นผลงาน / บริการเป็นเลิศ *** 

12
เจ้าหน้าที่ - รองผู้จัดการ
สินเชื่อธุรกิจธนกิจ(SME)
ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจธนกิจ
5
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

( Job Summary )

- ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

- ติดต่อลูกค้าเพื่อติดตามเอกสารต่างๆ

- จัดทำรายงานต่างๆ จัดทำบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าสินเชื่อเบื้องต้น

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย       

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

( Job Specification )

 

เพศ     

 

ชาย / หญิง

 

อายุ       

 

24 ปีขึ้นไป

 

การศึกษา

 

ปริญญาตรีขึ้นไป

 

ประสบการณ์

 

ประสบการณ์ด้านสินเชื่อ 2-5 ปีขึ้นไป

 

ความรู้ ความสามารถพิเศษ

บุคลิกลักษณะ

 

 

- ใช้โปรแกรม MS.Office ได้ในระดับดี 

- ทักษะในการติดต่อประสานงาน 

- มีทักษะในการวิเคราะห์สินเชื่อจะพิจารณาเป็นพิเศษ

*** ประสานความร่วมมือ / ยึดถือธรรมาภิบาล /มุ่งมั่นผลงาน / บริการเป็นเลิศ ***

 

13
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการอาวุโส)
ตรวจสอบIT,ตรวจสอบสาขา,ตรวจสอบสำนักงานใหญ่
ตรวจสอบ
1
รายละเอียดเพิ่มเติม

งานตรวจสอบ IT

 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

(Job Summary)

 

-          ตรวจสอบการปฏิบัติงานและระบบควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งทางด้าน General Control และ Application Control

 

-          ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศที่มีนัยสำคัญ 

 

-          พัฒนาระบบงานสนับสนุนการตรวจสอบทั่วไป 

 

-          ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

(Job Specification)

 

เพศ     

 

 

ชาย / หญิง 

 

อายุ       

 

 

28 ปีขึ้นไป 

 

การศึกษา

 

 

ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

ประสบการณ์

 

 

ด้านตรวจสอบ IT หรือ ด้าน IT 3 ปีขึ้นไป

 

 

ความรู้  

ความสามารถพิเศษ 

 

บุคลิกลักษณะ

 

 

-   มีความรู้ด้านระบบ AS/400 , MS ACCESS , โปรแกรมคอมพิวเตอร์บน PC

-   มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานตรวจสอบ 

 

-   มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์ 

 

-   สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

งานตรวจสอบสาขา

 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

(Job Summary)

 

-          ตรวจสอบการปฏิบัติงานและระบบควบคุมภายในของฝ่ายงานต่าง ๆ / สาขาธนาคาร 

 

-          ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

(Job Specification)

 

เพศ     

 

 

ชาย / หญิง 

 

อายุ       

 

 

24 ปีขึ้นไป

 

 

การศึกษา

 

 

ปริญญาตรีด้านบัญชี หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

ประสบการณ์

 

 

ด้านตรวจสอบสาขา 2 ปีขึ้นไป

 

 

ความรู้  

ความสามารถพิเศษ

บุคลิกลักษณะ

 

 

-   มีความรู้ด้านระบบ MS ACCESS

 

-   มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานตรวจสอบ 

 

-   มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์ 

 

-   สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

งานตรวจสอบสำนักงานใหญ่

 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

(Job Summary)

 

- ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน

-ดูแลทรัพย์สิน การบริหารงานและการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ในสำนักงานใหญ่ธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทางการและข้อบังคับของธนาคาร

-ประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของฝ่ายงานต่าง ๆในสำนักงานใหญ่ธนาคาร 

-ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

(Job Specification)

 

เพศ     

 

 

ชาย / หญิง 

 

อายุ       

 

 

24 ปีขึ้นไป

 

 

การศึกษา

 

 

ปริญญาตรีด้านบัญชี หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

ประสบการณ์

 

 

ด้านตรวจสอบสำนักงานใหญ่ 1 ปีขึ้นไป

 

 

ความรู้  

ความสามารถพิเศษ

บุคลิกลักษณะ

 

 

-   มีความรู้ด้านระบบ MS ACCESS

 

-   มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานตรวจสอบ 

 

-   มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์ 

 

-   สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

14
เจ้าหน้าที่ดูพี้นที่ขยายสาขา
0
รายละเอียดเพิ่มเติม
15
รองผู้จัดการ
งานประกันภัย
ปฏิบัติการกลาง
1
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

 

(Job Summary) 

 

-       ดูแลการทำธุรกรรมการเงินและการประกันภัยผ่านสาขาและหน่วยงานต่าง ๆ ของธนาคาร

 

 

-       ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลและจัดทำเอกสารประกันภัยให้แก่ลูกค้า

 

 

-       ควบคุมและประสานงานการรับ-จ่ายชำระค่าเบี้ยประกัน  

 

 

-       ติดตามกรมธรรม์  ติดตามการต่ออายุประกันภัยของลูกค้า

 

 

-       ทำรายงานสรุปการประกันภัย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

 

(Job Specification)

 

 

 

 เพศ     

 

 

 

ชาย / หญิง 

 

 

 

 อายุ 

 

 

 

ไม่เกิน 35 ปี

 

 การศึกษา 

 

 

 

ปริญญาตรีขึ้นไป(บัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) 

 

 ประสบการณ์ 

 

 

 

3-5 ปีขึ้นไป ด้านการทำประกันอัคคีภัย  /ประกันสินเชื่อ /ประกันชีวิต
         

 

 ความรู้  ความสามารถพิเศษ บุคลิกลักษณะ 

 

 

 

 

 

1.มีความรู้ด้านนิติกรรมสัญญา

 

2.ทักษะการติดต่อประสานงาน

 

3.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี/ มีจิตบริการ

 

4.มีความรู้คอมพิวเตอร์ Word,Excel

 

5.ทักษะการทำงานเชิงรุก 

 

6.สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

 

** ประสานความร่วมมือ / ยึดถือธรรมาภิบาล /มุ่งมั่นผลงาน / บริการเป็นเลิศ *** 

 

 

 

 

16
IT Network Security officer
IT Security
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบเขตความรับผิดชอบ(Duties and Responsibilities)

 

-ควบคุมดูแลทะเบียนผู้ใช้ระบบ (User Account) และกำหนดสิทธิ์ (Permission)

การเข้าใช้งานระบบงานที่มีความสำคัญ รวมไปถึงทบทวน ปรับปรุงทะเบียนผู้ใช้ระบบ

ให้เป็นปัจจุบันและให้เป็นไปตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

-จัดทำรายงานเมทริกซ์ของผู้ใช้ระบบ (User Matrix) รวมทั้งรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-แก้ไขปัญหารวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำในงานที่รับผิดชอบ

-ศึกษา วิจัยและติดตามเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลรวมไปถึง

จัดหาเครื่องมือ เทคโนโลยี และแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการทำงาน

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่ธนาคารกำหนด

-ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  (Job Specification)

 

การศึกษา

 

 

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์,

การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูล, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ,

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

ประสบการณ์

 

 

- มีประสบการณ์ 0 – 2 ปีทางการจัดการด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

 

- มีความรู้เกี่ยวกับ Windows Server Series, AS/400, Unix

 

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ์และการเข้าถึงข้อมูลและนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

 

- หากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจธนาคารจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

17
เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส
ปฎิบัติการสินเชื่อ
ปฎิบัติการกลาง
1
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 

(Job Summary)

 

 •  ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลและจัดทำเอกสาร เกี่ยวกับ บสย.

 

 

 • ควบคุมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 • ติดตามหลักประกันภัย บสย. 

 

 • ทำรายงานสรุปข้อมูล 

    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

(Job Specification)

 

 เพศ     

 

ชาย / หญิง

 

 อายุ 

 

24 - 35  ปีขึ้นไป 

 

 การศึกษา

 

 ปริญญาตรี -โท ขึ้นไป

 

 ประสบการณ์

 

1-2ปีขึ้นไป ด้านงานเอกสาร

 ความรู้  ความสามารถพิเศษ บุคลิกลักษณะ

 

 

 •  มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ  

 

 • มีความกระตือรืนร้น สามารถติดต่อประสานงาน และ สื่อสารได้ดี  

   

 • มีความอดทน อดกลั้น สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดัน

   

 • มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ และ เข้าใจในกระบวนการทางธุรกิจธนาคาร

   

 •  มีทักษะในการนำเสนอ

   

** ประสานความร่วมมือ / ยึดถือธรรมาภิบาล /มุ่งมั่นผลงาน / บริการเป็นเลิศ *** 

 

ออมทรัพย์
0.50 - 2.70 %
ประจำ
2.00 - 2.75 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.50 - 1.00 %
ปลอดภาษี
3.50 - 3.75 %
บัตรเงินฝาก
2.00 - 2.75 %
MLR
8.72 %
MOR
9.05 %
MRR
9.10 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS